Streke

Noordelike Streek

Bestuur van die Noordelike Streek (NSVV) is:

Voorsitter: Neef Anton van Vollenhoven

083-291-6104

 acvv@absamail.co.za

Sekretaresse: Niggie Marianna van Vollenhoven

072-631-0949

 vanvjm@gmail.com

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Noordelike Streek:
AANDBLOMLAER *

Neef Anton van Vollenhoven,

Posbus 55, Groenkloof, 0027,

083-291-6104,

 acvv@absamail.co.za

GESKIEDENIS VAN AANDBLOMLAER

Die laer is op 25 Oktober 1957 gestig en het aanvanklik die naam, Sonskynlaer, gehad. Die eerste laerleier was Willie Norval. In 1963 is die laer herdoop na Aandblomlaer en het Willie van Vollenhoven (sr) laerleier geword. Hy was laerleier tot met sy dood in 1997.   Hierna het sy seun, Anton van Vollenhoven laerleier geword.
Die drag van Aandblomlaer is hemelsblou rokke en onderbaadjies met wit nekdoeke. Die naam Aandblom is afkomstig van die volkspelelied ‘Lenie Brandt‘ – “…klein Aanblom al jou preutheidswaan is netnou van die baan.“
Die vaandel van die Aandblomlaer is deur die laerlede ontwerp, gesny, gestik en geborduur. Dit komponente is:  ‘n lig gekleurde Voortrekker kappie teen ‘n donker agtergrond, ‘n spelende volkspele paartjie in kontrasterende kleur, wat op die kappie aangebring is (hemelsblou – die kleure van die laer). Op die hangende bande van die kappie, verskyn die leuse, SPEEL MET LUS en aan die bokant van die vaandel, is die naam van die laer en die woord ‘Pretoria’ ingewerk.
Die laer het reeds vyf kursusleiers opgelewer, naamlik Willie van Vollenhoven (sr), Alta van Vollenhoven, hulle seuns, Willie van Vollenhoven (jr) en Anton van Vollenhoven asook Yolandi Rossouw.

 

ERIKA VOLKSPELELAER *

Neef Neels Booysen,

Posbus 23755, Gezina, 0031,

072-599-3190,

neelsbooysen50@gmail.com

 http://www.erikavolkspelelaer.co.za/

GESKIEDENIS VAN ERIKALAER

Gedurende 1941 het wyle tant Cecile de Ridder besluit om ‘n eie onafhanklike volkspelelaer te stig, naamlik die Jakarandalaer. As gevolg van die erge kritiek van die Volkspelebeweging se Uniale Raad op haar volkspelebundel “Ons eie Volkspele” het sy besluit om gedurende 1958 finaal uit die Volkspelebeweging te tree. Die laer het besluit om haar te ondersteun en het haar gevolg om ook uit die Beweging te onttrek.
Toestemming is later van tant Cecile ontvang dat die laer weer by die Beweging kon aansluit, maar op voorwaarde dat die laernaam verander moes word. Die gevolg hiervan was ‘n nuwe naam “Pretoriase Tegniese Kollegelaer”.  Kort daarna is egter vasgestel dat die kollege reeds ‘n Volkspelelaer met dieselfde naam gestig het. Die laernaam is toe in 1963 verander, na Erikavolkspelelaer, wat weer by die Beweging ingeskakel het.
Erikalaer spelleiers oor 77 jaar
1. Wyle Tant Cecile de Ridder (1941-1958)
2. Wyle Jannie van der Merwe (1959)
3. Wyle Dr. Corrie Jooste (1960)
4. Wyle Herman Spies (1961-1963)
5. Wyle Eric Els (1964-1981)
6. Sarie Cronje en Sean Dippenaar (1982-2005: mekaar as spelleier afgewissel)
7. Sean Dippenaar (2006-2013)
8. Neels Booysen (2014-steeds)
Die laervaandel is deur wyle neef Eric Els, ‘n voormalige spelleier van die laer, ontwerp. Dit bevat die volgende komponente:
Die volkspelepaartjie in aksie (in hul pers laerkleur)
Die Voortrekkermonument
Die blou lug
Die groen gras
Ons laerleuse:  SO DRAAI ONS EN SWAAI ONS

 

POLKADRAAI VOLKSPELELAER *

Neef Hugo Lombaard,

082-413-8594,

wawiel@vodamail.co.za

GESKIEDENIS VAN POLKADRAAI

Polkadraailaer se geskiedenis begin op 21 Januarie 2005 na aanleiding van ‘n berig wat  Neef Hugo Lombaard geplaas het in die plaaslike koerant, Rekord Centurion.
Die berig het soos volg gelui:
“’n Volkspelegroep gaan vroeg vanjaar in die Centurion omgewing gestig word. Die hoofdoel van die groep sal wees om volkspele te beoefen en só die Afrikanerkultuur te bevorder. Volwassenes sowel as hoёrskool- en laerskoolleerlinge is welkom.”
Daadwerklik is ‘n volkspelegroep begin wat bestaan het uit diegene wie reeds jare lank volkspele gespeel het, ander wie jare gelede (nog op skool) gespeel het en diegene wie nog nooit gespeel het nie. Die entoesiasme het nie ontbreek nie.
Die Stigtingsvergadering was gehou op 16 Mei 2005 in die NG Kerksaal, Raslouw.  Dr Anton van Vollenhoven, Voorsitter van die Noord-Transvaalse Wyksbond vir Volksang en Volkspele het die laerstigting waargeneem en Neef Johan van Vollenhoven, die Wyksbond tesourier, het die notule opgestel.  Uitsluitend die Wyksbond afgevaardigdes, was daar 11 (elf) persone teenwoordig.
Die aanwesiges het die naam van die nuwe laer as Polkadraai Volkspelelaer bevestig.  Ook dat die niggies se rokke “teal”-kleurig sal wees met swart onderbaadjies vir die neefs.
Neef Hugo word eenparig verkies as Voorsitter van Polkadraai Volkspelelaer.
Op ‘n Bestuursvergadering van die Wyksbond gehou op 9 Julie 2005, word die aansoek van die nuutgestigte laer, Polkadraai, om te affilieer goedgekeur.
Sedertdien word die kring gemaak elke Donderdagaand en die spel en sang word geniet deur almal.  Diegene wie nie weet wat ‘n polka, elmbooggreep, meetgreep, flankkring, frontkring of tik-tak-passie is nie, word speel-speel geleer!
En so sing ons heerlik saam: “….Polkadraai, Polkadraai, Polkadraai, agter die berg by Polkadraai, daar’s dit waar my swart haan kraai!…”

 

MOOT KANTATE SANGGROEP *

Neef Gert Aucamp,

Louis Trichardtstr 253, Wonderboom-Suid, 0084,

082-567-4419,

gsaucamp@gmail.com

GESKIEDENIS VAN MOOT KANTATE

Op 19 Junie 1998 word ‘n vergadering gehou waarop besluit word om ‘n sanggroep te stig. Die verkiesing van ‘n bestuur vir die nuwe sanggroep word gehou op 10 Julie 1998.  Neef Corrie Jansen word as Voorsitter gekies en niggie Marietjie Beukes as begeleier.  Die lede kies die naam Fynbos Sanggroep vir die naam van die groep met die leuse “SING MET LUS”.
Niggie Ina Lewis neem in 2004 oor as begeleier terwyl Neef Corrie Jansen aanbly as voorsitter tot in 2011 met sy dood.  Neef Neels Booysen neem in 2012 oor as voorsitter met niggie Ina Jansen as sangleier en niggie Marietjie Beukes as begeleier.  In Januarie 2013 bedank niggie Ina as sangleier en vra sy vir neef Johan Coertzen of hy asseblief sal kom help met die sanggroep.
Neef Johan Coertzen willig in en sedert 2013 is hy die begeleier asook sangleier van Fynbos Sanggroep.  Aangesien hy ook die kerkkoor afrig by Mootvallei Kerk en ook baie ander verpligtinge het, voel hy egter dat dinge vir hom te veel raak.
Daar word op ‘n vergadering in Junie 2014 besluit dat die Mootvallei kerkkoor en Fynbos Sanggroep gaan saamsmelt om ‘n koor te vorm.  Die naam van die nuwe saamgesmelte koor is Moot Kantate.  Die voorsitter is Neef Neels Booysen en koorleier Neef Johan Coertzen.  Neef Gert Aucamp neem in Januarie 2018 by neef Neels oor as Voorsitter.
By nabetragting voel almal dat dit die beste besluit is wat geneem is om die twee groepe te laat saamsmelt.  Daar heers ‘n uitstekende gees onder die lede en het twee kleinerige kore saamgevoeg om ‘n heelwat groter koor te kon vorm.  Ons het in 2014 ‘n toer deur die Vrystaat en Kaap onderneem en tree op waar en wanneer ons gevra word.  Meeste van ons optredes is by Paassang- en Kerssang dienste maar ons sing ook ligter liedjies en hou elke jaar saam met ‘n paar ander kore ‘n konsert.

 

JAKARANDALAER (JUNIOR) *

Neef Sarel Harmse,

082-858-8186,

 sarelh@webmail.co.za

GESKIEDENIS VAN JAKARANDA JUNIORLAER

Jakaranda laer is gestig in  23 Junie 2017, toe daar meer kinders by Erikalaer begin speel het. Dit het vir die kinders hule eie identiteit gegee en die naam van Jakarandalaer is dan ook ‘n herlewing van die ontstaan van Erikalaer ‘n klomp jare terug.  Daar is tans 8 aktiewe kinders wat saam met die Erikaners in die kring speel.  Dit gee hulle selfvertroue om saam met volwasse Volkspelers te speel en al die speletjies te leer en kan dus maklik deelneem aan saamtrekke.  Hulle word aangemoedig om soveel moontlik saamtrekke by te woon, asook die Weke wat deur AVVB een maal per jaar aangebied word. Tans word Jakarandalaer se aktiwiteite saam met die van Erikalaer uitgevoer soos funksies, saamtrekke, kampe ens.
Jakaranda laer het begin onder leiding van Tharina van Vollenhoven waarna Sarel Harmse in Januarie 2019 die leisels oorgeneem het as leier van die laer. Die leuse van Jakaranda Laer is soos wat dit vroeër jare was: OP EN WAKKER.